Je kan de laatste versie van onze gebruikersvoorwaarden vinden op onze website. Klik op de link hier hieronder om onze gebruiksvoorwaarden in te zien.

https://bidly.io/gebruiksvoorwaarden

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Bidly, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de websiteis het intellectueel eigendom van Bidly.io. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruiktgaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Bidly, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk istoegestaan.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Bidly heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien u informatie stuurt naar Bidly, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voorverbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruikenvoor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. Bidly zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Bidly., tenzij ditnoodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Bidly daartoe verplicht is krachtens een wettelijkebepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Bidly zich inspannen de kennisname van de gegevenszo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van Bidly is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit.U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maandverschuldigd en wel achteraf.

5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naarde bankrekening van Bidly.io, via iDeal betaling, of volgens de betaalinstructies op de website. Het kanmogelijk zo zijn dat de kosten voor het gebruik van de dienst direct worden ingehouden op deuitbetaalde bedragen.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk eenbetaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Bidly.io beperkt tothet bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Bidly.io is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijkbinnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Bidly.io meldt.

6.4. In geval van overmacht is Bidly.io nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstaneschade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, detelecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog,stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand enoverstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan vooronbepaalde tijd.

7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomstopzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.

7.3. Bidly.io kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zijzal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4. U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Bidly mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment steeds met ingang van eennieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) op ieder moment aanpassen.

8.2. Bidly zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtredingaankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen allegeschillen in verband met Bidly worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor hetarrondissement waarin Bidly gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moetworden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienstwordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van debeweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Bidly.io wordt geacht juist tezijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid vande gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwebepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van deoorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Bidly.io is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan eenderde die Bidly of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.


Heb je het antwoord gevonden?